O mně

Občas se všichni dostáváme do obtíží, které sami můžeme řešit jen těžko. Protože se už mnoho let každý den setkávám s různými lidmi, tak mám možnost být nablízku i těm, kteří takové problémy mají. Ve svém psychologickém poradenství pak ke svým klientům přistupuji jednak z pozice analytické psychologie (směr, který založil Carl Gustav Jung) a jednak z pozice transakční analýzy (novější směr, který z analytické psychologie vychází), ale především z lidského hlediska. Vzhledem k tomu, že jsem vystudoval také theologii, tak pokud to klient vyžaduje, můžeme se společně bavit i z duchovního hlediska (obecně bez ohledu na konkrétní vyznání).

Specializuji se zvláště na to, co lidem v dnešní době chybí snad nejvíce – pozorné naslouchání, během kterého se snažím co nejvíce se vcítit do druhého člověka, abychom se pak mohli společně vydat na cestu k nalezení jeho rovnováhy.

Mým cílem je spolu s Vámi co nejlépe porozumět tomu, co prožíváte a co Vás trápí. Díky tomu pak budeme moci společně hledat řešení Vašich potíží – ať už zdravotních nebo osobních – a cestu k Vašemu spokojenějšímu životu.

(Při své práci se samozřejmě řídím Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.)


Vzdělání:

 • Matematika a Fyzika – Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • Základy psychologie – MU v Brně a UP v Olomouci
 • Theologie – Theologická fakulta UP v Olomouci
 • Příprava v kněžském semináři – UP v Olomouci (bez vysvěcení)
 • Doktorát z fyziky a filosofie – udělený Přírodovědeckou fakultou MU v Brně
 • Judaismus a židovská mystika (původní čistá mystika bez pozdějších esoterických dodatků) – soukromé studium

Výzkumná činnost:

 • Vliv morálních norem na chování člověka
 • Podstata času, prostoru a hmoty z pohledu fyziky a theologie
 • Vztah mezi fyzickým a duchovním světem
 • Člověk a jeho role v Božím stvoření

Osobní postoj:

 • Radost z toho, že jsem na světě
 • Biblické poselství spolu s přírodními a humanitními vědami
 • Vůči všem vyznáním a duchovním směrům se řídím citátem jednoho moudrého rabína:

“Spravedlivý člověk je vždy hoden úcty bez ohledu na jeho víru.”

Moje heslo:

 • “Super nubes semper sol est.” (tj. Nad mraky je vždy slunce.)

Mojí specializací je oblast spojující psychologii s teoretickou fyzikou a duchovními směry.


Už od dob dospívání jsem rád poznával všechno kolem sebe a to jak z pohledu přírodovědy a techniky, tak i z pohledu humanitního. Proto jsem se po gymnáziu vydal cestou studia všeho, co mě bavilo. Během studií fyziky jsem si zamiloval zvláště teorii relativity a kvantovou fyziku. V těchto oborech se už fyzika stává spíše filosofií, kterou mám velmi rád. Proto jsem tuto část fyziky začal spojovat s duchovními oblastmi, které jsem nakonec vystudoval také. Ze spojení těchto jen zdánlivě neslučitelných oborů, jsem nakonec získal i doktorát. Průběžně jsem se také věnoval studiu psychologie a zvláště pak směru Carla Gustava Junga. Jeho precizní analýza lidské psychiky mi velmi dobře ladila s fyzikou i s theologií, což mě nakonec dovedlo k poznání, že v mnoha oblastech se psychologie prolíná s fyzikou a duchovními naukami.

Specializuji se tedy na oblast poznávání světa, která propojuje jeho hmotnou a duchovní část. Toto propojení, kromě jiného, ukazuje také velmi silnou vazbu mezi duchovní a hmotnou stránkou člověka. Nelze oddělit jedno od druhého, problémy v jedné oblasti se zákonitě projeví i v oblasti druhé. Využitím této vazby je pak možné nacházet rovnováhu mezi tělesnou, psychickou a duchovní složkou osobnosti člověka. Míra této rovnováhy je pak úměrná tomu, jak vnímáme a prožíváme vlastní život (určitou analogií vazby mezi duchovní a tělesnou stránkou člověka je ve fyzice známá Einsteinova rovnice vyjadřující ekvivalenci hmoty a energie).

Od doby, kdy se věnuji především Jungovu pojetí lidské psychiky, je pro mě objevování všech skrytých hlubin mysli úžasnou, nikdy nekončící cestou. Je to podobné, jako cestovatelské nadšení při objevování neznámých krajin. Právě tím můžeme stále více a více poznávat sami sebe a rozšiřovat tak vlastní vědomí (Jung tuto cestu nazývá „individuace“). Úžasné je, že spolu s objevováním toho, kým ve skutečnosti jsme, vnímáme svět „barevnějším“ a sami se pak cítíme více „celiství“ a vyrovnaní. Díky tomuto procesu se nám tak otevírají značné možnosti, kterých můžeme využít pro svůj život. S rozšiřováním svého vědomí se nám navíc odhaluje nové vnímání dalších netušených bohatství naší mysli.

Jsem tedy průvodcem na cestě k dosažení psychické rovnováhy. Tato cesta je samozřejmě pro každého člověka zcela individuální, neexistuje žádná univerzální cesta, která by byla pro všechny stejná. Každý člověk jde za touto rovnováhou své osobnosti nejen jinou trasou, ale i její cíl je u každého jiný.

Po nastavení rovnováhy mezi všemi složkami osobnosti člověka se nejen zlepší kvalita života tak, jak by se dalo očekávat, ale jako velmi příjemný vedlejší efekt se následně dostaví i zlepšení zdravotního stavu. Úzké propojení hmotného a duchovního je proto výchozím principem psychosomatiky.

Pomáhám lidem obnovovat psychickou pohodu a zdraví pomocí jednoduchých principů v součinnosti s vědeckými poznatky současnosti (převážně ve směru poznatků analytické psychologie C.G.Junga, transakční analýzy, dále přírodních věd apod.).

Spojení klasické léčby spolu s psychologickou péčí je ideálním způsobem jak zlepšit svoje zdraví (v žádném případě však nezasahuji do práce lékařů, moje pomoc lidem je výhradně v psychické oblasti).

Pozn.:
Nepracuji s pojmy jako např. aura, čakry, karma, přikládání rukou, vesmírná energie apod., nečekejte tedy žádné reiki, scientologii, new age nebo nějaké magické rituály.
Při své práci využívám poznatků především analytické psychologie C.G.Junga a transakční analýzy.


Chcete-li pomoci při řešení vašich životních problémů nebo zlepšit svůj zdravotní stav, napište mi nebo mi zavolejte, domluvíme se společně jak na to, není dobré řešení odkládat. Potíže, které máme, jsou pro nás často jen duchovními výzvami, po jejichž překonání se vždy budeme cítit lépe.

 

Přeji Vám vše dobré, Pavel Josef Macků

Těším se na Vás!


Domluvte si konzultaci

(pracuji pod odbornou garancí paní Mgr. Terezy Nagy ze společnosti Psychoprofi s.r.o.)