Mgr. et Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D.

cesta - Pavel Josef Macků

Už od dob dospívání jsem rád poznával všechno kolem sebe a to jak z pohledu přírodovědy a techniky, tak i z pohledu humanitního. Proto jsem se po gymnáziu vydal cestou studia všeho, co mě bavilo. Během studií fyziky jsem si zamiloval zvláště teorii relativity a kvantovou fyziku. V těchto oborech se už fyzika stává spíše filosofií, kterou mám velmi rád. Proto jsem tuto část fyziky začal spojovat s duchovními oblastmi, které jsem nakonec vystudoval také. Ze spojení těchto jen zdánlivě neslučitelných oborů jsem nakonec získal i doktorát. Průběžně jsem se také věnoval studiu psychologie a zvláště pak směru Carla Gustava Junga. Jeho precizní analýza lidské psychiky mi velmi dobře ladila s fyzikou i s theologií, což mě nakonec dovedlo k poznání, že v mnoha oblastech se psychologie prolíná s fyzikou a duchovními naukami.

Specializuji se tedy na oblast poznávání světa, která propojuje jeho hmotnou a duchovní část. Toto propojení, kromě jiného, ukazuje také velmi silnou vazbu mezi duchovní a hmotnou stránkou člověka. Nelze oddělit jedno od druhého, problémy v jedné oblasti se zákonitě projeví i v oblasti druhé. Využitím této vazby je pak možné nacházet rovnováhu mezi tělesnou, psychickou a duchovní složkou osobnosti člověka. Míra této rovnováhy je pak úměrná tomu, jak vnímáme a prožíváme vlastní život (určitou analogií vazby mezi duchovní a tělesnou stránkou člověka je ve fyzice známá Einsteinova rovnice E=mc² vyjadřující ekvivalenci hmoty a energie).

Od doby, kdy se věnuji především Jungovu pojetí lidské psychiky, je pro mě objevování všech skrytých hlubin mysli úžasnou, nikdy nekončící cestou. Je to podobné jako cestovatelské nadšení při objevování neznámých krajin. Právě tím můžeme stále více a více poznávat sami sebe a rozšiřovat tak vlastní vědomí (Jung tuto cestu nazývá „individuace“). Úžasné je, že spolu s objevováním toho, kým ve skutečnosti jsme, vnímáme svět „barevnějším“ a sami se pak cítíme více „celiství“ a vyrovnaní. Díky tomuto procesu se nám tak otevírají značné možnosti, kterých můžeme využít pro svůj život. S rozšiřováním svého vědomí se nám tak odhalují další netušená bohatství naší mysli.

Jsem tedy průvodcem na cestě k dosažení psychické rovnováhy. Tato cesta je samozřejmě pro každého člověka zcela individuální, neexistuje žádná univerzální cesta, která by byla pro všechny stejná. Každý člověk jde za touto rovnováhou své osobnosti nejen jinou trasou, ale i její cíl je u každého jiný.

Pomáhám lidem obnovovat psychickou pohodu a zdraví pomocí jednoduchých principů v součinnosti s vědeckými poznatky současnosti (převážně ve směru poznatků analytické psychologie C.G.Junga, transakční analýzy, práce s vnitřním dítětem, dále přírodních věd apod.). A protože rád lidem naslouchám a během setkání s klientem se snažím co nejvíce se do něj vcítit, můžeme se pak společně vydat na cestu k nalezení jeho rovnováhy.


Chcete-li pomoci při řešení vašich životních problémů nebo zlepšit svůj zdravotní stav, napište mi nebo mi zavolejte, domluvíme se společně jak na to, není dobré řešení odkládat. Potíže, které máme, jsou pro nás často jen duchovními výzvami, po jejichž překonání se vždy budeme cítit lépe.

Pozn.:
Nepracuji s pojmy jako např. aura, čakry, karma, přikládání rukou, vesmírná energie apod., nečekejte tedy žádné reiki, scientologii, new age nebo nějaké magické rituály.
Při své práci využívám poznatků především analytické psychologie C.G.Junga, práce s vnitřním dítětem a transakční analýzy.


Kromě mých milovaných oborů, o kterých jsem se zmínil, se ve volných chvílích zabývám také výrobou strunných hudebních nástrojů z dob starověku, středověku a renesance (viz www.oldharp.com). Hraji na různé hudební nástroje – nejraději na loutnu, ale i občas si zahraji i na elektrickou kytaru. Rád se věnuji také olejomalbě, zvl. krajinářství a portrétní malbě ve stylu starých mistrů.


Vzdělání:

 • Matematika a Fyzika – Přírodovědecká fakulta MU v Brně
 • Základy psychologie – MU v Brně a UP v Olomouci
 • Theologie – Theologická fakulta UP v Olomouci
 • Příprava v kněžském semináři – UP v Olomouci (bez vysvěcení)
 • Doktorát z fyziky a filosofie – udělený Přírodovědeckou fakultou MU v Brně
 • Judaismus a židovská mystika (původní čistá mystika bez pozdějších esoterických dodatků) – soukromé studium

Výzkumná činnost:

 • Vliv morálních norem na chování člověka
 • Podstata času, prostoru a hmoty z pohledu fyziky a theologie
 • Vztah mezi fyzickým a duchovním světem
 • Člověk a jeho role v Božím stvoření

Osobní postoj:

 • Radost z toho, že jsem na světě
 • Biblické poselství spolu s přírodními a humanitními vědami
 • Vůči všem vyznáním a duchovním směrům se řídím citátem jednoho moudrého rabína:

“Spravedlivý člověk je vždy hoden úcty bez ohledu na jeho víru.”

Moje heslo:

 • „Super nubes semper sol est.“ (tj. Nad mraky je vždy slunce.)

Mojí specializací je oblast spojující psychologii s teoretickou fyzikou a duchovními směry.


Přeji Vám vše dobré, Pavel Josef Macků

Těším se na Vás!

Chci osobní konzultaci

Chci konzultaci online

(Pracuji pod odbornou garancí paní Mgr. Terezy Nagy ze společnosti Psychoprofi s.r.o. a při své práci se samozřejmě řídím Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.)